Na interesujące zadanie natrafiłem w poniższej broszurze:

https://omj.edu.pl/uploads/attachments/broszura_OMG_2012.pdf

Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej – poziom OMG 2012

Zad. 22. W kole o promieniu 18 wybrano 2267 punktów. Wykaż, że istnieje pierścień o promieniach 1 i 2, który zawiera nie mniej niż 18 spośród tych punktów.

Rozwiązanie

 Jeśli punkt X jest przykryty przez pierścień o środku w punkcie O, to   1 ≤ OX ≤ 2. W takim razie punkt O jest przykryty przez pierścień o środku w punkcie X (rysunek poniżej).

 

 

Narysujmy zatem pierścienie o promieniach 1 i 2 w każdym z rozważanych 2267 punktów .

Wszystkie te pierścienie leżą wewnątrz  kola o promieniu 20. Wystarczy wykazać, że pewien punkt tego koła jest przykryty przez  co najmniej 18 pierścieni.

              Przypuśćmy, że każdy punkt rozważanego kola o promieniu 20 jest przykryty przez co najwyżej 17 pierścieni. Wtedy suma pól wszystkich pierścieni nie przekracza pola koła o promieniu 20 pomnożonemu przez 17. innymi słowy – nie przekracza wartości liczby

(1)             202 ∙П∙17 = 6800 П.

 Z drugiej strony bezpośrednio obliczamy, że suma pól pierścieni wynosi (22-1) П∙2267 = 6801 П.

Otrzymana sprzeczność oznacza, że pewien punkt rozważanego koła jest pokryty przez co najmniej 18 pierścieni, więc rozwiązanie jest zakończone.

 Tyle przeczytać można w broszurze.

Dla mnie nie było w pełni jasne jak uzasadnić wzór (1). Wielu moich kolegów matematyków, których prosiłem o pomoc, nie potrafiło klarownie odpowiedzieć na moją wątpliwość.

Sądzę więc, że rozświetlenie tego faktu warte jest przedstawienia.

Służy do tego  następujące stwierdzenie:

Stwierdzenie. Niech A1,…, An będą zbiorami mierzalnymi zawartymi w zbiorze mierzalnym F ⊂ R2. Przypuśćmy, że każdy punkt F jest zawarty w co najwyżej M spośród zbiorów Ai. Wówczas.

                gdzie przez |X| oznaczamy miarę (pole) zbioru X.

 

       Zamiast ℝ2 rozważać tu można ℝd, tudzież dowolną inną przestrzeń z miarą, bez zmiany dowodu. Nasza wersja to kwestia ustalenia uwagi.

Dowód stwierdzenia.

 Określmy funkcję f na zbiorze F wzorem

dla x ∈ F.

 

W powyższej definicji funkcji f użyliśmy pojęcia funkcji charakterystycznej zbioru, oto jej definicja:

 Niech  F będzie dowolnym zbiorem, zaś A jego podzbiorem:

A ⊆F.

Funkcją charakterystyczną zbioru lub indykatorem  A nazywamy funkcję rzeczywistą

określoną następującym wzorem:

 

Oznaczeniem funkcji charakterystycznej zbioru   A F jest

      Poniżej wykres tej funkcji charakterystycznej:  

 

Na mocy założenia, tak określona funkcja f spełnia nierówność

                 f(x) ≤ M

na F.

Mamy więc

Dowód tego powyższego stwierdzenia przekonał mnie, że  interesujące zadanie 22 jest poprawnie rozwiązane