5.1. Pochodna funkcji

 

Pojęcie pochodnej ściśle związane jest z pojęciem stycznej do krzywej. Z kolei styczna związana jest z pojęciem siecznej i cięciwy. Sieczna jest to prosta przecinająca daną krzywą w co najmniej dwóch punktach. Odcinek siecznej ograniczony punktami przecięcia z krzywą nazywa się cięciwą tej krzywej. Na rysunku poniżej prosta L przecina krzywą w dwóch punktach P i Q.

Prosta L nie jest styczna do tej krzywej w punkcie Q, zaś jest styczna w punkcie P. Czym różnią się te dwa przypadki. Popatrzmy na rysunek poniżej.

 

 

 

 

Przez punkt P poprowadzono pęk prostych (siecznych) przecinających krzywą w punktach Q, Q1, Q2, Q3, …. Punkty Qi dla i= 1,2 3,…. przesuwają się po krzywej w kierunku punktu P w taki sposób, że długości odpowiadającym im  cięciw PQi dążą do zera i jednocześnie proste sieczne L(PQi)  dążą do pokrycia się z prostą L. Tę prostą L nazywamy prostą styczną do krzywej w punkcie P.

Mówimy, że styczną do krzywej w punkcie P jest prosta, będąca granicą siecznych do krzywej przechodzących przez punkty P i Q,  gdy Q dąży do P. Granica ta nie zawsze istnieje, ale jej istnienie związane jest z istnieniem pochodnej funkcji wyznaczającej tę krzywą. Opiszmy ten proces analitycznie.

Współczynnik kierunkowy siecznej mh  przechodzącej przez punkty P(x0, f(x0)) i Q(x0+h, f(x0+h))  jest równy:

Wtedy współczynnik kierunkowy m stycznej L (kolor niebieski na rysunku) w punkcie P jest równy:

 

Wartość f′(x0) (o ile istnieje powyższa granica) nazywamy pochodną funkcji f w punkcie x0.  Zwykle przyrost zmiennej x oznacza się przez ∆x zamiast przez h.

 

Najczęstszym zastosowaniem pochodnej funkcji w fizyce jest określenie prędkości chwilowej poruszającego się ciała (punktu) po prostej. Wówczas możemy przez s= f(t) oznaczyć zależność współrzędnej s ustalonego punktu ciała od czasu t. Droga przebyta przez to ciało w przedziale czasu [ t, t+∆t] wynosi  ∆s=f(t+∆t) – f(t).

Prędkością średnią na tym odcinku jest wielkość:

Prędkość chwilowa w momencie t jest równa:

 

 

.

Przy oznaczeniu ∆x (zamiast przez h) mówimy, że:

 ∆x jest przyrostem zmiennej niezależnej x,

∆y = f(x+∆x) – f(x)  jest przyrostem zmiennej zależnej y,

zaś wyrażenie

 

nazywamy się ilorazem różnicowym.

Wreszcie, jeżeli oznaczymy x= x0+∆x, to pochodną funkcji f w punkcie x0 można zapisać:

Jeśli funkcja f : (a, b) →ℝ ma pochodną dla każdego elementu swej dziedziny (a, b),  to można rozważać odwzorowanie przypisujące każdemu argumentowi x ∈ (a, b), jego pochodną f′(x). Przekształcenie to nazywa się funkcją pochodną funkcji f lub krótko: pochodną f oznaczać ją będziemy symbolem f′. Jest ona również funkcją zmiennej rzeczywistej o wartościach rzeczywistych.

 

Z kolei można określić pochodną funkcji f′ i oznaczyć ją jako f′′; nazywamy ją drugą pochodną funkcji f. Podobnie można określić pochodne wyższych rzędów: f′′′,f′′′′ itd., a ogólnie n-tą pochodną funkcji f będziemy oznaczać przez f(n).   

Wreszcie dla pary funkcji f, f′ wprowadzimy nowe pojęcie: funkcję f nazywamy funkcją pierwotną (po francusku i angielsku – primitive) dla funkcji f′. Ogólnie dla pary funkcji f(n-1), f(n): funkcję  f(n-1) nazywamy funkcją pierwotną dla funkcji f(n). W rachunku całkowym zwykle oznaczamy przez F funkcję pierwotną  funkcji f. Czyli F′ = f .

Własności funkcji pochodnej:

 

 

 

Udowodnimy najbardziej istotną regułę zwaną regułą  Leibniza:  (f∙g)′=f′∙g + f∙g′

 

 

Odejmując i dodając w liczniku wielkość f(x)∙g′(x0) otrzymamy po przekształceniach

 

 

                                                     c.b.d.o.

 

 

Powyższa reguła liczenia pochodnej iloczynu dwóch funkcji jest bardzo ważna w rachunku różniczkowym i całkowym zawiera bowiem w swej formule zarówno same funkcje, jak i ich pochodne.  Ma ona swój odpowiednik w regule całkowania przez części, gdzie występują funkcje całkowane, jak i ich funkcje pierwotne!

 

Przykłady

Policzmy teraz pochodne kilku funkcji elementarnych;

1)  Jeżeli f(x) = c (constans), to f′(x) = 0, bo wprost z definicji zachodzi

2) Jeżeli f(x) = x, to f′(x) = 1, bo wprost z definicji zachodzi

 

 

 

3)  Niech f(x)=x2. Wówczas f′(x)=2x, bo:

4)  Ogólnie dla funkcji f(x)=xn+1 mamy wzór na jej pochodną: f′(x)=(n+1)xn.

Łatwo to wykazać indukcyjnie wykorzystując wzór na pochodną iloczynu.

Dla n=1 sprawdziliśmy powyżej, że wzór jest prawdziwy.

Założenie ind. dla n=k jest [ f(x)=xk+1 ⇒ f′(x)= (k+1) xk ]

Teza ind.         dla n=k+1 jest [ f(x)=xk+2 ⇒ f′(x)= (k+2) xk+1 ]

Dowód.

f(x)=xk+2=x∙xk+1 ⇒ f′(x)= (x)′∙ xk+1 + x∙(xk+1)′ =  1∙xk+1 + x∙(k+1)xk  = (k+2) xk+1  c.b. d. o.

Zatem dla f(x)=xn+1 mamy f′(x)=(n+1)xn  dla wszystkich n∈ℕ.

5) Niech f(x) = sin x. Wówczas f′(x)=cos x, bo: