2.1.  Symetria rozumiana szerzej

2.2.

2.3.

2.4.