Tarski i „Stomachion” – Archimedesa

 

Poniżej widać kwadrat złożony z (podzielony na) 14 części

 

Pytanie brzmi: jeśli rozrzucimy te części, to na ile różnych sposobów można na powrót złożyć z nich kwadrat?

Odpowiedź jest nieco zaskakująca. Na 17 152 = 536 ⋅32 sposobów. Podstawowych układów jest 536, ale każdy układ można obracać na 32 sposoby.

Takimi problemami bawił się w starożytności Archimedes. Czyżby był jednym z twórcą kombinatoryki?

Myślę, że tak. Dodałbym tylko, że również prekursorem teorii mnogości i topologii.

Z rozrzuconych (luźnych) części można składać różne figury o dowolnych kształtach.

Na przykład obraz słonia, jak na rysunku poniżej.

Ponieważ użyliśmy wszystkich 14 części można powiedzieć, że figura kwadratu i figura słonia są równoważne w sensie, który wyjaśnimy poniżej.

Przeskoczmy teraz do początku XX wieku, kiedy to teoria mnogości i topologia dojrzewały (nabierały kształtu). Pojawią się polskie nazwiska: Banach, Sierpiński, Tarski.

W 1924 roku Alfred Tarski napisał ciekawą pracę pt. O równoważności wielokątów.

Spróbuję przybliżyć część problemów zawartych w tej pracy.

Definicja. Dwa wielokąty nazywamy równoważnymi, jeżeli możemy je podzielić na jednakową skończoną ilość rozłącznych (mających co najwyżej wspólne punkty brzegowe) wielokątów odpowiednio przystających.

Przytoczmy jeszcze trzy zdania na ten temat.

Jeśli jeden wielokąt jest częścią drugiego wielokąta, to wielokąty te nie są równoważne.

Na to aby wielokąty były równoważne wystarcza by miały równe pola.

Czy kolo i wielokąt o równych polach są równoważne?

A teraz definicja przystawania:

Definicja 1. Zbiory punktów A i B przystają, co zapisujemy A≅B, jeżeli między ich punktami można ustalić odpowiedniość wzajemnie jednoznaczną, spełniającą warunek: o ile p i q są to dowolne punkty zbioru A, zaś p′ i q′ odpowiadające im punkty zbioru B, to odległości par punktów p i q oraz p′ i q′ są równe.

Definicja 2. Zbiory punktów A i B są równoważne, co zapisujemy A≡B, jeżeli istnieją zbiory A1, A2, … , An oraz B1, B2, … , Bn (gdzie n – liczba naturalna), spełniające warunki:

a) A = i=1i=n Ak i B = i=1i=n Bk

  1. Ak ≅ Bk , gdy 1 ≤ k ≤ n
  2. int Ak ∩ int Am= ∅ oraz int Bk ∩ int Bm= ∅, gdy 1 ≤ k < m ≤ n.

A teraz kilka własności relacji równoważności zbiorów:

Twierdzenie 1. Jeżeli A ≅ B, to A ≡ B. W szczególności A ≡ A.

Twierdzenie 2. Jeżeli A ≡ B, to B ≡ A.

Oba twierdzenia wynikają bezpośrednie z definicji 2.

Twierdzenie 3. Jeżeli A ≡ B i B ≡ C, to A ≡ C.

Najpierw przykład, ułatwiający uchwycenie myśl dowodu. Zbiory A, B, C są kwadratami.

                                  A1 = B7 + B8                                                           C1 = B1 + B6 + B7

                                   A2 = B3 + B4 + B5 + B6                                   C2 = B2 + B3

                                 A3 = B1 + B2 + B9                                                 C3 = B4

                                                                                                                             C4 = B5 + B8 + B9

Ponieważ A = A1 + A2 + A3 = = i=1i=9 Bi oraz C = C1+ C2 + C3 + C4 = i=1i=9 Bi

oraz int Bi ∩ int Bj =∅ , gdy i ≠ j, zatem zbiory A i C są równoważne.

D o w ó d. W ogólnym przypadku rozumujemy następująco:

Wobec równoważności A i B oraz B i C istnieją zbiory punktów A1, A2, …, An i B1, B2, …, Bn oraz B′1, B′2, …, B′m i C1, C2, …, Cm spełniające wszystkie warunki definicji 2.

Oznaczmy przez Bk,j zbiór tych wszystkich punktów, które należą zarazem do Bk oraz B′j (nie wykluczmy przypadków, gdy niektóre ze zbiorów Bk,j będą puste, tj. nie posiadają ani jednego punktu).

UWAGA. W przykładzie na rysunkach powyżej zbiory Bi spełniają już rolę Bk,j.

Ponieważ każdy punkt zbioru Bk należy do jednego ze zbiorów B′j (1 ≤ j ≤ m) i na odwrót, więc jak łatwo sprawdzić:

  1. Bk = i=1i=m Bk,j, gdy 1 ≤ k ≤ n;

(2) B′j = i=1i=n Bk,j, gdy 1 ≤ j ≤ m.

Przy tym, w myśl warunku (c) definicji 2, mamy:

(3) int Bk,j ∩ int Bk1,j1 = ∅, gdy k ≠ k1, lub k=k1 i j ≠j1.

Zgodnie z warunkiem (b) definicji 2 figury Ak i Bk (1 ≤ k ≤ n) przystają. Z (1) i (3) oraz ogólnych własności przystawania wnioskujemy zatem z łatwością o możliwości podziału każdego ze zbiorów Ak na części Ak,1, Ak,2 , …, Ak,m czyniące zadość warunkom:

  1.        Ak = i=1i=m Ak,j, gdy 1 ≤ k ≤ n;
  2.        Ak,j ≅ Bk,j , gdy 1 ≤ k ≤ n i 1 ≤ j ≤ m;

(6) int Bk,j ∩ int Bk1,j1 =∅, gdy k ≠ k1, lub k=k1 i j ≠j1.

Podobnie z przystawania figur B′j i Cj (1 ≤ j ≤ m), z (2) i (3) wynika możliwość podziału każdego ze zbiorów Cj na części C1,j, C2,j , …, Cn,j czyniące zadość warunkom:

  1.       Cj = k=1k=n Ck,j, gdy 1 ≤ j ≤ m;
  2.       Ck,j ≅ Bk,j , gdy 1 ≤ k ≤ n i 1 ≤ j ≤ m;

(9) int Ck,j ∩ int Ck1,j1 =∅, gdy k ≠ k1, lub k=k1 i j ≠j1.

Ponieważ zbiór A jest sumą zbiorów A1, A2, …, An , zaś zbiór C jest sumą zbiorów C1, C2, …, Cm w myśl warunku (a) definicji 2), więc z (4) i (7) wnosimy:

(10) A = k=1k=n j=1j=m Ak,j,

(11) C = j=1j=m k=1k=n Ck,j= k=1k=n j=1j=m Ck,j,

Zaś z (5) i (8) otrzymujemy natychmiast:

(12) Ak,j ≅ Ck,j , gdy 1 ≤ k ≤ n i 1 ≤ j ≤ m.

Wzory (10) i (11) wykazują, że każdy ze zbiorów A i C można podzielić na n⋅m części, które, wobec (6) i (9) , nie posiadają wspólnych punktów wewnętrznych oraz zgodnie z (12) , odpowiednio do siebie przystają. Zatem, w myśl definicji 2,

A ≡ C c.b.d.o. ��

Twierdzenia 1-3 wyrażają, że relacja równoważności zbiorów jest zwrotna, symetryczna i przechodnia.

Poniższe dwa zapytania należy traktować jako nieco żartobliwe:

Czy naprawdę możliwość ułożenia Kwadratu i Słonia z tych samych 14 części trzeba było dowodzić tak długo i tak skomplikowanie? I czy trzeba się dziwić, że tak wiele osób zniechęca się do matematyki?

Uwagi dotyczące notacji: Sumę dwóch zbiorów A i B Tarski zapisuje jako A+B, obecnie stosuje się raczej zapis A∪B. Sumę uogólniona zbiorów {Ai}iI zapisuje jako ∑iI Ai , obecnie stosuje się raczej zapis ∪iI Ai