Przestrzeń Banacha

Przestrzenie unormowane pojawiają się w naturalny sposób w analizie matematycznej oraz innych działach matematyki takich jak, na przykład, rachunek prawdopodobieństwa czy równania różniczkowe. Szczególnie istotne z punktu widzenia szeroko pojętych zastosowań są przestrzenie Banacha, tzn. przestrzenie unormowane mające pewną szczególną własność związaną z ich strukturą metryczna: zupełność.

Definicja

Niech X będzie przestrzenią liniową nad ciałem K liczb rzeczywistych bądź zespolonych. Odwzorowanie ||∙||: X → [0, ∞) nazywa się normą w przestrzeni X, jeśli dla wszystkich elementów  x, y ∈ X i skalarów α ∈ K  spełnia następujące warunki:

  1. niezdegenerowania

∥ x ∥ = 0 ⇒ x = 0 ;

  1. dodatniej jednorodności

∥ α x ∥ = | α | ∥ x ∥

  1. nierówności trójkąta
    ∥ x + y ∥ ≤ ∥ x ∥ + ∥ y ∥ .

Przestrzeń  X z określoną normą ||∙|| nazywa się przestrzenią unormowaną.

 

Definicja

Niech  X oznacza dowolny niepusty zbiór. Metryką w zbiorze X nazywa się funkcję

    d: X×X→[0, ∞),
która dla dowolnych elementów tego zbioru spełnia warunki

  1.   identyczność nierozróżnialnych

               d ( a , b ) = 0 ⟺ a = b

  1.   symetria

               d ( a , b ) = d ( b , a )

     3.    nierówność trójkąta

               d ( a , b ) ≤ d ( a , c ) + d ( c , b )
Gdy d jest metryką w zbiorze X, to  parę (X, d) nazywa się przestrzenią metryczną,

  • elementy zbioru X nazywa się punktami,
  • liczbę d ( a , b ) nazywa się odległością punktu a od punktu b.

W przestrzeni unormowanej X wzór    d(x, y)= ||x-y|| dla x,y ∈ X indukuje metrykę na przestrzeni X.

Definicja
Niech  X będzie przestrzenią metryczną i niechbędzie ciągiem elementów tej przestrzeni. Spełnia on warunek Cauchy’ego wtedy i tylko wtedy, gdy

Przestrzeń metryczna zupełna – przestrzeń metryczna, w której każdy ciąg Cauchy’ego jej punktów jest zbieżny; tzn. przestrzeń metryczna zawierająca granicę dowolnego ciągu Cauchy’ego punktów tej przestrzeni.

Przestrzenią Banacha nazywamy przestrzeń unormowaną, która jest zupełna w metryce zadanej przez jej normę, tj. każdy ciąg Cauchy’ego jest w niej zbieżny.